1. Door hun aansluiting verbinden alle leden er zich toe het baanreglement te aanvaarden en te eerbiedigen.

2. Het baanreglement heeft tot doel alle gebruikers van de tennisterreinen op voet van gelijke regelgeving te behandelen.

3. De ledenlijst wordt systematisch door de secretaris aangepast en uitgehangen in het clublokaal.

4. Het bestuur van de club heeft het recht sancties te treffen tegen de leden en de gebruikers die de bepalingen van dit reglement niet naleven.

5. Alle spelers dienen aangepaste kledij en tennisschoeisel te dragen. Indien dit niet het geval is zullen ze gevraagd worden het terrein te verlaten.

6. Jeugdspelers, jonger dan 14 jaar kunnen niet reserveren na 19 uur maar krijgen wel toegang tot de terreinen op dat moment, indien ze niet door de oudere leden ingenomen zijn.

7. Andere leden kunnen één maal 1 uur reserveren van maandag tot en met vrijdag tussen 19 en 22 uur en twee maal vóór 19 uur. Opnieuw reserveren kan na beëindigen van de gereserveerde partij. Op het reserveren wordt regelmatig toezicht gehouden en ingeval van inbreuken zal/zullen de speler(s) hierop aangesproken worden. Terreinen die in het reservatiesysteem vrij staan mogen door de leden ingenomen worden.

8. Het is niet geoorloofd de naam van andere spelers te gebruiken om een uur te reserveren.

9. Onregelmatigheden worden aan een bestuurslid gemeld. Deze geeft dit door aan de voorzitter, die de betrokken speler zal verwittigen. Na drie verwittigingen kan een lid tijdelijk uitgesloten worden.

10. Reservatie gebeurt via het online reservatiesysteem op de website van TC Laereveld. Reservaties kunnen worden gemaakt van op eender welke computer of van op de computer die ENKEL HIERVOOR in het clublokaal ter beschikking van de leden staat. Bij reservatie moeten de namen van alle spelers in het reservatiesysteem worden ingegeven.

11. Een reservatie vervalt indien de spelers tien minuten na het gereserveerde uur niet aanwezig zijn.

12. Indien bij reservatie het terrein onbezet blijft en de spelers niet komen opdagen zullen ze hier attent op gemaakt worden en zal er uitleg worden gevraagd.

13. Indien, na een uur spel van een al dan niet gereserveerde partij, de ingeschrevenen van het volgende uur niet komen opdagen, mag er worden doorgespeeld.

14. Als een lid, ingeschreven voor een gereserveerde partij, forfait geeft mag deze vervangen worden door een ander lid maar moet zijn naam ingegeven worden in het reservatiesysteem.

15. In geval de terreinen bezet zijn omwille van interclubwedstrijden en andere tornooien zal dit tijdig vermeld worden – door het bestuur – in het reservatiesysteem. Dit kan vooral gebeuren tijdens de eerste weekends van het tennisseizoen. Behalve in uitzonderlijke omstandigheden blijft terrein C steeds vrij voor de leden die niet deelnemen aan deze tornooien.

16. Een lid mag tweemaal een bezoeker (niet-lid) uitnodigen gedurende het zomerseizoen. De naam dient aan een bestuurslid te worden overgemaakt zodat deze in het reservatiesysteem kan ingebracht worden. Een niet-lid mag als gast twee maal spelen.

17. Iedere speler verbindt er zich toe na het beëindigen van de wedstrijd zijn terrein te vegen en /of te sproeien (bij droog weer). Ingeval van te grote vochtigheid mag geen risico genomen worden en mag er niet gespeeld worden. Alle materialen zoals sleepnet en sproeislang dienen op de daartoe aangewezen plaats teruggeplaatst te worden. Na gebruik van de verlichting dient deze zeker in het lokaal uitgeschakeld te worden door de spelers van de laatste partij.

18. Het bestuur vraagt om het tennisschoeisel uit te doen vooraleer het douchelokaal te betreden.

19. Het clublokaal is te gebruiken door de leden en hun vrienden en dient in nette staat achtergelaten te worden. Er dient CONTANT BETAALD te worden. De bar dient door de laatst aanwezige opgeruimd te worden. Hij ledigt ook de spoelbakken en droogt ze uit.

20. Het bestuur staat erop dat de infrastructuur en het toebehoren op optimale wijze gebruikt en achtergelaten worden

21. Tennislessen (buiten de voorziene jeugdlessen) worden gegeven op terrein C mits toelating van het bestuur en kunnen uitsluitend gevolgd worden door leden van TC Laereveld.

22. Het is elk aangesloten lid en begeleider verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik.

Wij wensen jullie een aangenaam verblijf op onze club, veel tennisgenot en danken u bij voorbaat voor de goede samenwerking.

Het bestuur van TC Laereveld